Szczep Józefów

W planie działania poszczególnych jednostek Szczepu szczególny nacisk kładziony jest na:

1. Kultywowanie/podtrzymywanie tradycji i dbałość o historię.
2. Właściwy rozwój fizyczny i duchowy młodego człowieka.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia.
4. Działania ekologiczne.

Kultywowanie/podtrzymywanie tradycji i dbałość o historię.
Historia jest bardzo ważnym elementem harcerskiego programu wychowawczego.
Służba Ojczyźnie wpisana jest w Przyrzeczenie Harcerskie, które po odbyciu próby składa każdy młody człowiek wstępujący do harcerstwa. Tak też jest w przypadku harcerzy ze Szczepu Józefów.
Szczególnym tego przykładem jest Bohater Szczepu – por. Robert G. Hamilton. Jest to lotnik południowoafrykański, który zginął w akcji dokonywania zrzutów z pomocą dla żołnierzy Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Jego samolot, trafiony nad Warszawą przez ogień niemieckiej artylerii przeciwlotniczej, rozbił się w pobliskim lesie.

Żywa pamięć tego zdarzenia wśród mieszkańców ułatwiła nam wybór Bohatera Szczepu. Nastąpiło to w 1993 roku, po kampanii „Bohater” przeprowadzonej przez druha Mirka Grodzkiego. Dużej pomocy udzielił nam wtedy p. Michał Masłowski z Michalina.
Harcerze przyjmując imię porucznika Hamiltona zobowiązali się kultywować pamięć lotników, którzy oddali życie przy niesieniu pomocy walczącej Warszawie. Plakietka Szczepu Józefów od 1994 wzorowana jest na godle 31 dywizjonu SAAF. Zamiast sowy na plakietce józefowskich harcerzy jest sokół.

Każdego roku w miejscu nazwanym „Góra Lotnika” odbywają się uroczystości, w których biorą udział m.in. nasi harcerze. Tradycyjnym ostatnio wkładem naszego Szczepu w uroczystości na „Górze Lotnika” jest wydawanie specjalnego numeru miesięcznika „Przeciek” poświęconego poległym lotnikom. Przypominamy w nim mieszkańcom Józefowa historię pomnika, przybliżamy sylwetkę Pana Bronisława Kowalskiego, wspomnienia lotników, którzy uratowali się z płonącego „Liberatora” i tło historyczne tamtych wydarzeń.
„Przeciek” jest bezpłatnie rozprowadzany wśród mieszkańców podczas corocznych uroczystości. Co roku dodawane są do niego nowe treści – wiadomości, które udało nas się zdobyć od czasu poprzedniej uroczystości.

Poza uroczystościami związanymi z Bohaterem Szczepu nasi harcerze biorą udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych związanych z historią naszego regionu. Są to w większości miejsca dotyczące II wojny światowej na terenie Józefowa i Otwocka. Bierzemy też udział w uroczystościach centralnych – organizowanych w Warszawie. Ostatnim przykładem jest nasz udział w obchodach 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Na tym polu współpracujemy z lokalnymi kołami kombatantów oraz polonijnymi i kombatanckimi organizacjami w RPA.

Zadania związane z historią i tradycjami są wpisane w próby na stopnie i sprawności, które są przez harcerzy zdobywane. Dzięki temu mamy pewność, że harcerze zdobywają wiedzę o historii Polski, harcerstwa i swojego regionu.

Właściwy rozwój młodego człowieka, rozwój samodzielności, propagowanie zdrowego stylu życia.
Zdrowy styl życia
Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów;

W ramach programu metodycznego Związku Harcerstwa Polskiego „Ścieżkami zdrowia”, nasz Szczep realizuje program dotyczący problemu uzależnień.
Podczas rocznej pracy w drużynach i gromadach a także podczas obozów harcerskich i kolonii zuchowej w lipcu 2003 i 2004 r. odbyły się liczne zbiórki i warsztaty dotyczące tej problematyki.

Analizując sytuację w szkołach i codzienne środowisko życia naszych harcerzy oraz łatwość nabycia tych artykułów, do tej pory skoncentrowaliśmy się głównie na uzależnieniu od nikotyny. Swoją pracę oparliśmy na programie metodycznym ZHP „Jestem OK., Nie palę!” oraz programie Instytutu Matki i Dziecka „Czyste powietrze wokół nas”.

Cele naszego programu:
– uwrażliwienie na zagrożenia uzależnieniami płynące ze strony środowiska rówieśniczego i szkolnego
– uświadomienie szkodliwości nikotyny, alkoholu, narkotyków
– nauczenie mówić „nie” na propozycje sięgnięcia po używki
– uświadomienie młodzieży, że możemy pomóc innym w rozwiązywaniu ich problemów.
– rozwinięcie postaw empatii i wrażliwości na otaczające nas sprawy
– stworzenie klimatu pozwalającego na budowanie pozytywnego obrazu siebie poprzez wzbogacania poczucia własnej wartości
– wykształcenie u harcerzy nawyku zdrowego stylu życia

Program realizujemy w grupach wiekowych:
Zuchy: 6 – 10 lat
Harcerze: 10 – 13 lat
Harcerze Starsi: 13 – 16 lat
Wędrownicy: 16 – 25 lat.

Oprócz specjalnych zajęć czy warsztatów zdrowy tryb życia jest na stałe wpisany w działalność harcerską, wynikający z dążenia do ideałów i przestrzegania Prawa Harcerskiego.

Rozwijanie samodzielności i świadomości
We wrześniu 2001 roku ruszyła druga edycja programu „Bądź Gotów!” (wysoko ocenianego przez ekspertów z Rady Ratownictwa Ochotniczego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji), mającego na celu promocję ratownictwa ochotniczego i właściwych zachowań podczas klęsk żywiołowych i katastrof, a jego główny akcent jest położony na bezpieczeństwo powszechne w sytuacjach dnia codziennego. Opracowanie i wprowadzenie tego programu wiąże się z sugestiami ze strony Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Głównej Policji, w związku z zatrważającymi wynikami badań świadomości mieszkańców naszego kraju dotyczącej bezpieczeństwa, jak również tym, iż tematyka bezpieczeństwa na lekcjach w szkole podstawowych jest realizowana jedynie przez kilkanaście procent nauczycieli.
W ramach tego programu nasi harcerze i instruktorzy ukończyli szkolenie Ratowników Medycznych i zdobyli Brązowe Odznaki Ratownictwa Medycznego.

Zdobytą wiedzę wykorzystują w codziennym działaniu, organizują szkolenia dla dzieci i młodzieży józefowskich szkół, jak również pełnią służbę jako obsługa wielu imprez i uroczystości (np. Biała Służba przy okazji wizyty Ojca Świetego,itp.).

Rozwijanie świadomości i wykształcenie w młodych ludziach zaradności w nowoczesnym świecie jest jednym z głównych celów naszej działalności.
Oprócz szkoleń medycznych harcerze zdobywają wiedzę o bezpiecznym poruszaniu się w terenie, radzeniu sobie w sytuacjach awaryjnych, jak również oswajają się z nowoczesnymi technikami (strona internetowa szczepu jest współtworzona przez harcerzy).

Kształtowanie świadomości ekologicznej
Harcerski związek z przyrodą ma ponad 90 lat, a wiec tyle co Harcerstwo. Zaczęło się od idei puszczaństwa, które kształtowało indywidualne więzi z przyrodą poprzez odosobnienie, walkę i miłość. Ważne było, aby wszystko, co się robi uprawiać szczerze, po rycersku względem Przyrody.
W latach powojennych przyjaźń z przyrodą nabrała charakteru harcerskiej służby przyrodzie. Odzwierciedlało się to w harcerskiej działalności społecznej, było tematem alertów i innych akcji ZHP, stworzono starszoharcerski znak służby przyrodzie.
Do harcerstwa przenikały idee ochrony środowiska naturalnego, społecznych ruchów ekologicznych, powstawać zaczęły oddolne inicjatywy tego typu. Do umiłowania przyrody zobowiązuje nas jeden z punktów Prawa Harcerskiego „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać”.
W Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego działa Zespół Ekologiczny, którego zadaniem jest programowanie i koordynowanie działań związanych z wychowaniem ekologicznym. ZHP realizuje także inną propozycję programową o tematyce ekologicznej, jest to realizowany od 1995 roku program „Woda jest życiem”. Współorganizatorem tego projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

W ubiegłym roku, nasz Szczep nawiązał współpracę z Ref. Ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Józefów. Braliśmy udział w akcjach: Sprzątanie Świata, Zbiórka Materiałów Wielkogabarytowych, Zbiórka Opon.

Współpraca nasza polegała m.in. na pomocy w propagowaniu tych akcji: kolportażu ulotek i rozwieszaniu plakatów oraz na czynnym uczestnictwie – harcerze brali udział w sprzątaniu Józefowskich lasów.

Ponad to korzystaliśmy z pomocy programowo – metodycznej w celu przeprowadzenia cyklu zajęć zatytułowanych „Ekologia”.

W bieżącym roku również planujemy udział w ww. akcjach oraz włączenie w program akcji „Zbiórka zużytych leków”. Nasza wzajemna współpraca poszerzy się również w propagowanie akcji za pośrednictwem artykułów do gazety samorządowej i prac zuchowych. Jak w roku ubiegłym cykl zajęć z Ekologii zostanie przeprowadzony na wszystkich poziomach wiekowych: zuchy (dzieci w wieku 6-10), harcerze (10-13 lat), harcerze starsi (13-16) i wędrownicy (16-25). Dodatkowo najstarsi (wędrownicy) wezmą udział w szkoleniach i projektowaniu plakatów i ulotek propagujących akcje ekologiczne Urzędu Miasta pośród mieszkańców Józefowa.

Powyższe cele i założenia realizowane są poprzez poszczególne gromady i drużyny indywidualnie oraz poprzez wspólne akcje i imprezy koordynowane przez Komendę Szczepu.