L1/2004 – 09/01/2004

Józefów, 9 stycznia 2004 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Otwock
Drużynowy 5 DH „LEŚNI”

Rozkaz L. 1/2004

3. Otwarcie prób.
3.1. Otwieram próbę harcerki druhnie Basi Lipińskiej.
3.2. Otwieram próbę na stopień Młodzika druhom: Jarkowi Firlągowi i Przemkowi Firlągowi.
3.3. Otwieram próbę na stopień Wywiadowcy druhowi Andrzejowi Prokopowi.
3.4. Otwieram próbę na stopień Ćwika druhom: Kubie Borowemu i Kubie Zawłockiemu.

4. Zamknięcie prób.
4.1. Zamykam próbę harcerki starszej druhnie Basi Bakule.

5. Zwolnienia z funkcji.
5.1. Zwalniam z funkcji przybocznych druhów: Marka Rudnickiego i Michała Rudnickiego.
Dziękuję im za kilkuletni wkład w życie Drużyny.

6. Mianowania.
6.1. Mianuję przybocznymi druhny: Patrycję Zawłocką, Aleksandrę Wojciechowską oraz druha Mikołaja Fedorowicza.
6.2. Mianuję zastępowym zastępu wędrowniczego druha Marka Rudnickiego.
6.3. Mianuję funkcyjnym zastępu wędrowniczego druha Michała Rudnickiego.
6.4. Mianuję funkcyjnym ds. turystyki i motywacji druha Piotra Jogodzińskiego.

Czuwaj !
phm. Mirosław Grodzki HO