Pierwszy rozkaz Andrzeja Małkowskiego – 22 maja 1911

Pierwszy dokument harcerski

L. 1/11

Rozkaz Dzienny

Kurs scoutowy przy „Sokole-Macierzy” zapoczątkował 20 Marca b.r. pracę nad włączeniem scoutingu do wychowania młodzieży polskiej. Zadaniem kursu było zaznajomić ze scoutingiem kierowników Drużyn Młodzieży Sokolej, a tem umożliwić wprowadzenie scoutingu do wychowania młodzieży najpierw we Lwowie, a potem w innych miastach i na prowincji.

Andrzej MałkowskiPostęp pracy oraz jej szybki rozwój sprawiły, ze kierownik kursu wraz z Komendą Drużyn postanowili przejść z okresu próby do stworzenia we Lwowie organizacji scoutowej.

Dlatego Komenda Drużyn rozwiązała dnia 21-go Maja b.r. dotychczasowe Drużyny Młodzieży Sokolej, a sama przekształciła się na Komendę Scoutową, w skład której weszli druhowie: dr Kazimierz Wyrzykowski, Andrzej Małkowski, Czesław Pieniążkiewicz, Franciszek Kapałka, druhini Olga Drahonowska, druhowie Jerzy Gordyński, i Alojzy Horak.

Komenda Scoutowa utworzyła nowe Drużyny Młodzieży Sokolej i nadal im następującą formę organizacyjną:

Drużyna składa się z 4-ch plutonów, pluton z 2 patrolów scoutowych, patrol z 8 członków, z których jeden jest patrolowym, drugi jest zastępcą. Na czele każdego plutonu stoi instruktor z tytułem plutonowego. Na czele drużyny stoi drużynowy, mający do pomocy przydatnego sobie swego zastępcę.

Drużyna jest jednostką organizacyjną, a drużynowy jej komendantem. Drużynowy kieruje stroną ćwiczebną i wychowawczą całej drużyny, odbiera raporty i troszczy się o wszystkie potrzeby drużyny. W tym celu porozumiewa się z Komendą Scoutową, zwołuje zebrania plutonowych i t.d.
Drużyny podlegają bezpośrednio Komendzie Scoutowej.

Komenda Scoutowa wszystkich dotychczasowych członków Drużyn Młodzieży oraz uczestników Kursu Scoutowego uformowała w 4 Drużyny Młodzieży Sokolej, mianując patrolowymi i ich zastępcami uczestników Kursu Scoutowego, którzy wykazali dobry postęp, oraz zamianowała drużynowych, ich zastępców i plutonowych.

Drużyny te są następujące:

I LWOWSKA DRUŻYNA NACZELNIKA KOŚCIUSZKI:
Drużynowy: dh. Pieniążkiewicz
Zastępca: dh. Lewkowski
Plutonowy I dh. Mróz
Plutonowy II dh. Szymański
Plutonowy III dh. Krassowski
Plutonowy IV dh. Lewandowski

II LWOWSKA DRUŻYNA HETMANA CHODKIEWICZA:
Drużynowy: dh. Kapalko
Zastępca: dh. Horak
Plutonowy I dh. Czaprański
Plutonowy II dh. Weiss
Plutonowy III dh. Bauer
Plutonowy IV dh. Gibas

III LWOWSKA (żeńska) DRUŻYNA PUŁKOWNIKA PLATERÓWNY
Drużynowa: dhini Drahonowska
Zastępczyni: dhini Martynowiczówna
Plutonowa I dhini Kadyjówna
Plutonowa II dhini Błońska

IV LWOWSKA DRUŻYNA MOHORTA /skreślona/
Drużynowy: dh. Baternay /skreślono/
Zastępca: dh. Neugebauer
Plutonowy I dh. Gębarowicz
Plutonowy II dh. Kierzkowski
Plutonowy III dh. Przyjałkowski
Plutonowy IV dh. będzie mianowany przez Komendanta Drużyny IV.

Prócz tego Komenda Scoutowa uformowała 2 patrole scoutowe akademickie, których zadaniem jest wyćwiczyć instruktorów dla Drużyn.

Plutonowym obu patrolów mianowała Komenda Scoutowa dha Grodyńskiego, jego zastępcami dhów: Tymeckiego i Machajskiego i powierzyła im prowadzenie ćwiczeń obu patrolów oraz przeprowadzenie egzaminów na Scoutów.

Patrole te składają się z druhów:
Patrol pierwszy:
Kwiatkowski
Mariański
Sienkiewicz
Massalski
Zawidowski
Zachert
Mackiewicz
Filasiewicz Stan.

Patrol drugi:
Affanasowicz
Maurin /skreślono/
Skibicki
Satan
Bartosiewicz
Kowalski
Świątkiewicz
Forowicz

Komenda Scoutowa poleca, aby drużynowi, względnie ich zastępcy oraz plutonowi zaznajomili się ze swymi podkomendnymi patrolowymi, wzgl. ich zastępcami po wykładzie na kursie scoutowym o g. 4 po poł. we wtorek dnia 23 b.m.

Komenda Scoutowa naznaczyła na g. 7,30 wiecz. w środę dn. 24 bm. w sali na boisku sokolim zebranie drużynowych i plutonowych, ich zastępców w celu omówienia pracy i wręczenia regulaminu dla drużynowych i plutonowych.

Komenda poleciła wszystkim członkom Drużyn uczęszczać na wykłady, które odbywają się we wtorki o g. 4 po poł. w małej sali Sokoła-Macierzy. Komenda Scoutowa postanowiła urządzić w niedziele dnia 28-go b.m. ćwiczenia wspólne wszystkich drużyn. Odpowiedni rozkaz wydał kierownik kursu Scoutowego.

Wreszcie komendant kursu poleca wszystkim obecnym wzgl. byłym instruktorom, wyznaczonym do przeprowadzenia egzaminów na wywiadowców, aby egzamina te dokończyli w czwartek dn. 25 b.m. i zdali z nich raport na ręce Kierownika Kursu.
Wszystkie inne raporty plutonowi będą składać na ręce swych drużynowych.

Dan we Lwowie, dnia 22 Maja 1911 r.

Na ręce swych drużynowych
Andrzej Małkowski

Przepisano z maszynopisu pierwszego rozkazu ze zespołu archiwaliów Olgi i Andrzeja Małkowskich w zbiorach Muzeum Harcerstwa. Zachowano oryginalną pisownię.